§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Unge for Ligeværd – Roskilde (UFL) – Lokalforening under Landsforeningen Unge for Ligeværd – UFL. Foreningen er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

§ 2 Formål.
1. Lokalforeningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.
2. Foreningen arbejder for at alle der kan tilslutte sig målsætningen, har lyst til at blive medlem og deltage i foreningens arbejde. Foreningen arrangerer lokale aktiviteter for alle unge, der ønsker at benytte tilbuddet.
3. Aktiviteterne kan være:
4. At oplyse om unges vilkår og vanskeligheder igennem foredrag, møder og skriftlig information
5. At, afvikle kurser for unges for at hjælpe til større selvværd, oplysning, kreativitet og virkelyst.
6. At arrangere weekend-træf, rejser, klubaktiviteter og andre fritidsoplevelser som kan give mulighed for at møde ligestillede og få nye venner.
7. At, skabe et lokalt mødested.
8. At skabe aktiv fritid
9. At styrke det sociale og kulturelle samvær
10. At, udbrede kendskabet til sagen for ligeværd.

§ 3 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, som sympatiserer med UFL’s formål, som skriftligt indmelder sig og betaler kontingent til UFL. Medlemmet hat stemmeret på Landsforeningen Unge for Ligeværds – UFL’s generalforsamling og UFL Roskildes generalforsamling.

§ 4 Bestyrelsen
Lokalforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, hvis funktionsperiode er to år. Heraf udpeger Ligeværd Roskilde 3 medlemmer. Resten vælges af UFL Lokalforeningen Roskildes klub. Kandidater der ønsker at opstille skal senest 7 dage før generalforsamlingen. Meddele dette skriftligt til UFL Roskildes formand.
Der vælges suppleanter der sidder for 1 år af gangen. 4 henholdsvis 5 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i henholdsvis lige og ulige år og som sidder for 2 år af gangen. Bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer herfor. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

§ 5 Generalforsamlingen
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
5. Budget og næste års kontingent
6. Valg og godkendelse af opstillede kandidater til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor samt suppleant for denne
9. Eventuelt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes efter reglerne om almindeligt flertal. Der skal være skriftlig afstemning hvis dirigenten eller et flertal ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Såvel bestyrelsen som en tredjedel af medlemmerne kan foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt.

§ 7 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret

§ 8 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden, næstformand eller kassereren i foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer
Beslutning om vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er opført på dagsordnen, og ¾ af bestyrelsen i forvejen har tiltrådt det.

§ 10 Foreningens opløsning
Beslutning om lokalforeningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordnen. ¾ af bestyrelsen skal forinden tiltræde dette. På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsningen. I tilfælde af opløsning overføres dens midler til Landsforeningen Unge for Ligeværd eller Ligeværd Roskilde – lokalforening under Landsforeningen Ligeværd.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den

Dirigent

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse